Photo Class.Wk35.White on White - Sylvia Stewart
Fabric 4